سؤالات آزمون های قبل

 با کلیک بر روی هر یک از موارد زیر می توانید به سوالات آزمون های قبلی المپیاد «تکاد»دسترسی بیابید.

آزمون دور اول تکاد (99-1398)

آزمون مرحله اول – بهمن ماه 1398

آزمون مرحله دوم – تیر ماه 1399

آزمون دور دوم تکاد (1400-1399)

آزمون مرحله اول – بهمن ماه 1399