منابع

به گزارش رئیس کمیته علمی المپیاد تفکر و کارآفرینی، منابع آزمون المپیاد تفکر و کارآفرینی به شرح زیر است:

_ کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دوره تحصیلی دوم آموزش متوسطه نظری تمامی رشته‌ها- پایه دهم

_ کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی، دوره تحصیلی دوم آموزش متوسطه فنی حرفه‌ای- پایه یازدهم

_ کتاب کاربرد فناوری‌های نوین، دوره تحصیلی دوم آموزش متوسطه فنی حرفه‌ای و کاردانش – پایه یازدهم

موضوع این المپیاد در زمینه نگرش و مهارت‌های دانش‌آموزان است، منبع خاصی قابل معرفی نیست، اما برای تقویت اطلاعات پایه، منابع و مراجع مهمی به همراه یک کتابچه تکمیلی در وب سایت www.iteo.ir قرار داده شده است.